Note: Japan-contacts in Sweden is available only in Swedish so far.

 
VINNOVA

 
VINNOVA stödjer internationellt utbyte genom anslag till tekniska FoU projekt. I ansökningar till VINNOVA om stöd till sådana projekt har sökande också möjlighet att anhålla om medel för internationellt utbyte. Kortare studieresor och längre vistelser till Japan finansierade via anslag förekommer bara som del i sådant projektsamarbete. VINNOVA har inga egna stipendier för vistelse i Japan, men förmedlar sådana åt två japanska myndigheter.

Japan förändrade vid årsskiftet sin ministerieadministration radikalt. Det japanska utbildningsministeriet gick ihop med STA till nya akronymen MEXT (Monkashoo). Härmed upphörde också STAs stipendieprogram, som nu blivit en utvidgad del av existerande JSPS (Japan Society for Promotion of Science) program. VINNOVA sköter urvalet i denna del, medan KVA liksom tidigare har hand om den del som avser japanska universitet.

Inom de nya administrativa strukturerna i Japan är nya AIST inom METI(Ministeriet för utrikeshandel och ekonomi) med den nya självständiga Institut organisationen fortfarande huvudsaklig motpart för VINNOVA. Stipendier från New Agency for Industrial Science and Technology kan som tidigare sökas direkt från NEDO, men VINNOVA förmedlar om så önskas. Nedan summeras villkoren för VINNOVAs del av J SPS’ stipendier, där villkoren för korttidsstipendierna förändrats något från tidigare.

Forskaren ska för dessa långtidsstipendier vara högst 35 år, ha disputera för högst sex år sedan och vistas i Japan 12 – 24 månader. Dessa japanska post-doc stipendier kan till en mindre del vara integrerade i de F&U-projekt som drivs med de japanska systerorganen, dels inom det nya regeringsavtalets ram dels direkt med VINNOVAs motparter.

Genom JSPS Fellowships nås c:a 130 forskningsinstitut inom områden även utanför VINNOVA:s egen sfär och nu även de japanska universiteten med tillhörande institut. VINNOVA svarar utöver ansökningshanteringen för en begränsad service och ”kvalitetskontroll” av de sökande.

JSPS kortare stipendium (två veckor – tre mån) är inriktat mot etablerade forskare som disputerade för minst sex år sedan och saknar åldersgräns. Att kombinera en lång med föregående korta vistelse är därmed inte längre möjligt. En längre variant, 2-10 månader, av detta forskarstipendium lär dock göras tillgänglig från budgetåret 2002.

Stipendierna omfattar resa för en person t o r Japan, drygt 30 000 kr per månad för uppehälle, ett installationsbidrag för långtidsvistelsen, bidrag för resor i Japan och försäkringar. Bostad antas ingå vid instituten och då är månadsuppehället lägre.

Information och förteckning över japanska värdinstitut kan rekvireras från VINNOVA. VINNOVA har en begränsad årlig kvot, men efterfrågan är ännu sådan att ansökningar inte måste lämnas in före visst datum. Man måste dock räkna med tre månaders handläggningstid och betänka att det japanska budgetåret startar den 1 april.

På JSPS engelska websida hittar du en förklarande skiss över hur ”the former STA Program” förhåller sig till JSPS båda aktuella fellowships. JSPS nyöppnade stockholmskontor kan också lämna kompletterande information om detta och sin övriga omfattande verksamhet.

 

Adress: VINNOVA, 101 58 STOCKHOLM
Tel: 08-473 3000 (vxl)
Hemsida: www.vinnova.se
Kontaktperson: Birgitta Boman
E-post: [email protected]