Utrikesdepartementet
Svenska Ambassaden i Tokyo
Finansdepartementet
Kommerskollegium
Verket för Innovationssystem (VINNOVA)
Svenska Institutet

 

Utrikesdepartementet

UD har hand om frågor som rör:
1) rikets förhållande till och överenskommelser med främmande makter;
2) svenska medborgares intressen och rättigheter i utlandet;
3) handelspolitiska och utrikeshandelsfrågor;
4) internationellt utvecklingssamarbete samt
5) information om Sverige i utlandet.

Enligt överenskommelse mellan Sverige och Japan har en kommission etablerats för att diskutera frågor av gemensamt intresse rörande handel, investeringar och ekonomi ungefär vartannat år, växelvis i Stockholm och Tokyo. Mötena samordnas av UD. UD och Kommerskollegium inhämtar i anslutning till mötena synpunkter från näringslivet. UD:s enhet för Asien och Oceanien har det övergripande ansvaret för frågor som berör Japan.

Svenska Ambassaden i Tokyo, Kommerskollegium och Svenska Institutet sorterar administrativt under UD. Departementet handhar inom enheten för exportfrämjande och inre marknaden (UD-EIM) bl a frågor rörande export- och investeringsfrämjande. UD-EIM ansvarar för statens engagemang i Business Sweden som har kontor på Svenska Ambassaden i Tokyo, samt Exportkreditnämnden (EKN) och Svensk Exportkredit (SEK).

Adress: UD, Enheten för Asien och Oceanien, ASO, 103 39 STOCKHOLM.
Vxl: 08-405 10 00 Fax: 08-723 11 76
Hemsida: www.regeringen.se

Svenska Ambassaden i Tokyo

Ambassaden i Tokyo består av tre delar:
1) huvudambassaden
2) handelssekreterarkontoret,
3) teknisk-vetenskapliga attachékontoret

Huvudambassaden har sedvanlig UD-personal och lokalanställda och finansieras under tredje huvudtiteln i statsbudgeten. Handelssekreterarkontoret, tekniska attachékontoret och investeringskontoret har kontraktanställda svenskar och lokalanställda. Verksamheten finansieras via Business Sweden, Tillväxtanalys och UD. Med totalt över 50 anställda är ambassaden som sig bör den viktigaste informationskällan och samordnaren när det gäller Sveriges kontakter med Japan.

Huvudambassaden har ca 20 anställda och handlägger officiella kontakter, ekonomisk och politisk bevakning, information, press och kultur samt mellanstatliga och konsulära ärenden. Ambassadbyggnaden rymmer förutom kontor och bostäder även ett auditorium, en utställningshall och sammanträdesrum för uthyrning till t ex svenska företag och organisationer. Honorärkonsulat finns i Kitakyushu, Nagoya, Sendai och Nagano.

Adress: Embassy of Sweden, 1-10-3, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032 Japan.
Tel: +81-3-5562-5050 (vx), Fax: +81-3-5562-9095
Hemsida: www.swedenabroad.com
E-post: [email protected]

 

Handelssekreterarkontoret, tillika Business Sweden i Tokyo, är ett av Sveriges största handelssekreterarkontor med 20 anställda, varav 3 svenskar och 17 japaner. Verksamheten finansieras till största delen via uppdrag samt till ca 25 % genom det statliga uppdraget. Arbetet består huvudsakligen av marknadsundersökningar, agentsökningar, kontaktbesök åt enskilda företag, arrangemang av delegationsbesök, medverkan och assistens vid mässor och utställningar samt promotion i Sverige för att stimulera ökad export till Japan. Kontoret ger också assistens vid seminarier/presentationer samt lunch/receptioner på den Svenska Ambassaden i dess funktionella lokaler.

Kontoret har utarbetat ett affärsutvecklingskoncept kallat ”Business Support Office” (BSO), där svenska företag hyr plats och praktisk hjälp med affärsutveckling som ofta leder till egen etablering. Detta har slagit mycket väl ut och ca 30 företag har redan genom BSO startat egen bolag på den japanska marknaden. En del av dessa verksamheter äger rum i det närbelägna bolaget, Business Sweden in Tokyo, Business Support Office.

Business Sweden arbetar även för att internationalisera det svenska näringslivet. Genom information och kontakter medverkar organisationen till att utländska företag investerar i Sverige. Investeringarna kan bland annat ta formen av nyetableringar, expansionsinvesteringar, samarbetsavtal och förvärv.

Adress: Business Sweden in Tokyo, 1-10-3-200 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032                                                                                             Tel: +81 3 5562-5000 Fax: +81-3-5562-9080   Hemsida: www.business-sweden.se  E-post:[email protected]

Swedish Office of Science, Technology and Industry vid svenska ambassaden i Tokyo utgör sedan 1 januari 2001 en del av det då nyinrättade Institutet för Tillväxtpolitiska Studier (ITPS), som sedan januari 2009 benämns Tillväxtanalys. Kontoret, som tidigare tillhörde Sveriges Tekniska Attachéer, har som främsta uppgift att bevaka, och till Sverige rapportera, om den teknisk-vetenskapliga utvecklingen i Japan, samt att medverka till att det bilaterala samarbetet inom forskning och utveckling stärks. Antalet anställda är sex, varav fyra japaner och två svenskar men ytterligare rekryteringar planeras.

Kontorets aktiviteter omfattar dels en bred bevakning av den tekniska, industriella och forsknings- och teknikpolitiska utvecklingen i Japan, dels mer ingående undersökningar och kontaktskapande verksamhet inom avgränsade områden. Exempel på områden som för närvarande ägnas särskild uppmärksamhet är: mobila IT-tjänster, forskning kring användargränssnitt, forskning i gränsytan mellan biologi och teknik, och teknisk FoU med inriktning på hållbar utveckling. Avsevärd tid ägnas åt rådgivning och kvalificerad programläggning i samband med svenska besök i Japan.

Arbetet bedrivs i nära samverkan med organisationer i Sverige, särskilt forskningsfinansierande myndigheter och stiftelser samt forskningsinstitutioner och företag med särskilt intresse av samarbete med Japan. Nära samarbete sker också lokalt i Tokyo med Invest in Sweden Agency och Exportrådet. Verksamheten finansieras med ett basanslag från Närings-departementet, med bidrag till tematiska program från partnerorganisationer, samt till en mindre del genom ad hoc uppdrag.

Adress: Embassy of Sweden, Science and Technology Office, 1-10-3-300 Roppongi, Minato-ku, Tokyo, 106-0032, Japan.
Tel. +81-3-5562-5030 Fax +81-3-5562-9090
Kontaktperson: Anders Karlsson, teknisk och vetenskaplig attaché.
Tokyokontoret:http://www.swedenabroad.com/Page____4523.aspx
Hemsida: www.tillvaxtanalys.se

Finansdepartementet

Enheten för internationell makroekonomi på den internationella avdelningen inom Finansdepartementet ansvarar för bevakningen av den internationella ekonomiska och ekonomisk-politiska utvecklingen. Enheten ansvarar även för de internationella prognoser som ligger till grund för de inhemska prognoserna.

Eftersom Japan innehar en framträdande plats inom världsekonomin följs den ekonomiska och politiska utvecklingen i landet nära. Även den sydasiatiska regionen som helhet bevakas noga. Ambassadrådet för ekonomiska frågor vid beskickningen i Tokyo rapporterar löpande direkt till Finansdepartementet (samt till UD).

Adress: Finansdepartementet, 103 33 STOCKHOLM
Vxl: 08-405 10 00 Fax: 08-411 15 92
Hemsida: www.regeringen.se

Kommerskollegium

Kommerskollegium är den svenska regeringens expertmyndighet för frågor om utrikeshandel och handelspolitik. Kommerskollegium bevakar bl a Japans agerande i bilaterala och multilaterala sammanhang, t.ex. WTO och OECD, samt sammanställer svensk-japansk handelsstatistik från nationella (SCB, Riksbanken) och internationella källor.

Adress: Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 STOCKHOLM
Tel: 08-690 48 00 Fax: 08-30 67 59
Hemsida: www.kommers.se

Verket för Innovationssystem (VINNOVA)

Verket för Innovationssystem ska stödja behovsmotiverad FoU inom teknik, arbetsliv, transporter och annan kommunikation. VINNOVA verkar för att ny kunskap effektivt omsätts i produkter, processer, tjänster och arbetsliv. Inom dessa kompetensområden finansieras forsknings- och utvecklingsarbete inom prioriterade program med högskolan som tung utförare.

VINNOVA bygger här vidare på nätverk och kontakter med Japan som byggts upp och underhållits av NUTEK och ITPS Tokyo för att förstärka de nationella satsningarna. Inom de nya administrativa strukturerna i Japan är nya AIST inom METI med den nya självständiga institutorganisationen fortfarande huvudsaklig motpart.

Här avser innovationssystem det nätverk av aktörer som skapar, sprider och utnyttjar den nya kunskapen och tekniken. Den avdelning som specifikt sysslar med analys och syntes, teknisk framsyn och forsknings-/kunskapsstrategier inom systemet har härvid ett separat signerat samarbetsavtal med systerorganet NISTEP i Japan.

Aktörsgrupper är den avdelning som svarar för samordningen av japankontakterna inom VINNOVA, med andra svenska aktörer inom forskningsfinansieringssystemet och med Utbildningsdepartementet. Det japanska utbildningsministeriet gick vid årsskiftet ihop med STA till nya akronymen MEXT (Monkashoo). Härmed upphörde också STAs stipendieprogram, som nu blivit en utvidgad del av JSPS’ program. VINNOVA sköter urvalet i denna del.

Med det regeringsavtal som Japan och Sverige undertecknade i jan 1999 fick de vetenskapliga samarbetsfrågorna mellan länderna en ny ram. De båda utbildningsdepartementena påbörjade under hösten 2000 en förberedande seminarieserie inom fyra ämnesområden, som båda parter identifierat som viktiga.

De bilaterala konsultationerna om handel mm(s k BK-möten) i UDs regi kom härmed till den del som avsåg STU/NUTEKs redovisning av teknik och vetenskap att överföras till det nya avtalets s k ”joint committee”. Denna övergripande kommitté hade sitt första möte i oktober 2000 i Stockholm med ett betydligt breddat deltagande.

NUTEK fick Utbildningsdepartementets uppdrag att vid mötet presentera läget i den aktiva projektportfölj som godtagits vid tidigare BK-möten och att stämma av de många nya projektförslag som fördes fram. Denna aktiva projektlista utökades härvid till ett 80-tal titlar främst genom att de japanska universitetens medverkan nu noterades i detta forum.

Adress: VINNOVA, 101 58 STOCKHOLM
Tel: vxl 08-473 3000
Hemsida: www.vinnova.se

Svenska Institutet

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet med uppgift att sprida kunskap om Sverige i utlandet och att svara för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv i övrigt. I sin verksamhet skall SI främja svenska intressen och bidra till tillväxt, sysselsättning och kulturell utveckling i Sverige.

På utbildnings och forskningsområdet har SI till uppgift att:
– Administrera ett stort antal olika stipendieprogram för utländska och svenska studerande och forskare för längre eller kortare studievistelse i Sverige respektive utomlands.

– Ge information till utlandet om utbildnings- och forskningsvillkor i Sverige.

– Främja samarbete och utbyte mellan universitet och högskolor i Sverige och i andra länder, genom att arrangera utbildningsseminarier och möten mellan svenska och utländska universitets- och högskolerepresentanter och deltagande vid mässor och konferenser.

– Stödja undervisningen i svenska vid universitet i utlandet bland annat genom att förmedla svensklektorer och arrangera sommarkurser i Sverige för utländska studerande.

Enheten för utbildning och forskning.
Tel: 08-453 78 00
Hemsida: www.si.se
E-post: [email protected]