Stockholms universitet
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Handelshögskolan i Stockholm
Karolinska Institutet
Göteborgs universitet
Handelshögskolan vid Göteoborgs universitet
Chalmers Tekniska Högskola
Lunds universitet
Linköpings universitet 
Uppsala universitet
Linnéuniversitetet
Umeå universitet
Luleå Tekniska Universitet

Stockholms Universitet

Stockholms Universitet har samarbetsavtal med följande universitet: Chuo, Dohto, Hokkaido-Tokai, Kyoto, Nanzan (Nagoya), Nihon, Tokai, och Tokyo.

Adress: Stockholms universitet, Enheten för internationella frågor och näringslivskontakter,
106 91 STOCKHOLM.
Hemsida: www.su.se
a) Institutionen för orientaliska språk, avdelningen för Japanska
Institutionen för Orientaliska språk, avd. för japanska, Stockholms Universitet är det äldsta och största forsknings- och undervisningscentret inom ämnesområdet japanologi i Sverige. Undervisning i japanska språket har bedrivits sedan 1963, forskarutbildning påbörjades 1969 och en professur i japanologi inrättades 1975.

På grundutbildningen vid institutionen för orientaliska språk studerar för närvarande ett drygt hundratal studenter på heltid. Undervisningen bedrivs på dagtid. Varje termin omfattar 20 poäng. På fristående kurs kan man läsa högst 120 poäng, vilket innebär 85 poäng språk, 15 poäng historia, kultur och samhällsliv, en kandidatuppsats på 10 poäng och en 10-poängs magisteruppsats.

På Östasienlinjen, som man kan söka in på efter fullgjorda 80 poäng i japanska på fristående kurs, läser man 60-80 poäng, varav 20 i språk och 40-60 poäng realiakurser i Kinas, Japans och Koreas historia, kultur, politik, ekonomi och marknadsföring. Utbildningen avslutas efter ett och halvt år med ett kandidatuppsats på 10 poäng alt. två år med en magisteruppsats på 10 poäng. Kurserna i japanska är mycket populära, men för närvarande finns bara möjlighet att ta emot en femtedel av de sökande.

På forskarutbildningen studerar högst 12 doktorander samtidigt. Utbildningen är i princip fyraårig och omfattar 40 poäng obligatoriska kurser med fördjupade språkstudier, vetenskapsteori och metod, pedagogik samt fördjupade ämnesstudier. Resterande tid ägnas åt avhandlingsarbete, vilket till en del förläggs till Japan. Då det är en stor bredd på avhandlingsämnena spelar samarbetet med andra institutioner i Sverige och Japan en viktig roll. Inom forskarutbildningen bedrivs idag forskning på följande områden: kvinnohistoria, militärstrategi, musikhistoria, religionshistoria, sociologi, skönlitteratur och översättningsproblematik. Vid avdelningen har åtta doktorsavhandlingar lagts fram sedan 1982.

Pågående postdoktorala forskningsprojekt omfattar historia (Catharina Blomberg), litteratur och samhälle (Ulla Frisk), säkerhetspolitik (Masako Ikegami-Andersson) och litteratur (Gunilla Lindberg-Wada).

Adress: Institutionen för orientaliska språk, Stockholms Universitet, 106 91 STOCKHOLM.
Besöksadress: Kräftriket hus 4A.    Hemsida: www.orient.su.se

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH

20-25 studenter på KTH reser varje år till Japan för en eller två terminers utbytesstuider. Sedan 2004 erbjuder dessutom KTH möjlighet att inrikta sig mot Japan på civilingenjörsprogrammen. Studenterna läser då kurser i japanska språket under de första årskurserna parallellt med teknikkurserna och avslutar studierna med ett år i Japan på ett utbytesuniversitet. Även andra studenter kan ta kurser i japanska språket som valfria kurser.

KTH har också samarbete med Keio University och Tohoku University för dubbeldiplomstudier som innebär att studenter kan få examen både från KTH och från partneruniversitet. Studierna förlängs då med ett år jämfört med om man bara studerar för civilingenjörsexamen. En examen från ett toppuniversitet i Japan öppnar stora möjligheter för att leva och arbeta i Japan som är svåra att uppnå på något annat sätt. Forskare på många av KTH;s institutioner har samarbeten med forskare i Japan vilket underlättar möjligheten att delta i projekt på japanska universitet.

KTH har samarbetsavtal med följande universitet:
1. University of Tokyo
2. Kyoto University
3. Tokyo Institute of Technology
4. Osaka University
5. Waseda University
6. Tohoku University
7. Kyushu University
8. Hokkaido University
9. Tokyo University of Agriculture and Technology
10. Keio University
11. Shibaura Institute of Technology
12. Chiba Institute of Technology
13. Toyota Technological Institute

Kontaktpersoner
Torkel Werge,  werge@kth.se Universitetsförvaltningen, Avdelningen för kommunikation och internationella relationer
Yoko Takau Drobin,  Yoko@admin.kth.se  KTH;s språkenhet
Besöksadress: Drottning Kristinas väg 6
Hemsida: www.kth.se

Handelshögskolan i Stockholm

a) Avtal
Formella avtal, framför allt om studentutbyte, har undertecknats med: Keio University´s Graduat e School of Business, Tokyo och Hitotsubashi University, Tokyo.

b) Kurser
Kurser ges på civilekonomutbildningsnivå. F n finns fyra kurser om Asien:
– Introduction to Japan & East Asia
– Japan and The International Political Economy
– The Economics and Politics of East Asia
– Japan and International Business

c) European Institute of Japanese Studies
The European Institute of Japanese Studies invigdes den 25 september 1992. Institutet har siktet inställt på att bli ett stort internationellt center för forskning och utbildning om japansk ekonomi och affärsverksamhet, samt dessas betydelse för världsekonomin, särskilt med hänsyn till Europa-Japanförbindelser. Forskning är institutets kärnverksamhet, men utbildning, publikationer, konferenser, seminarier och aktivt deltagande i allmän debatt är andra viktiga aktiviteter.

Adress: Box 6501, 113 83 STOCKHOLM.
Besöksadress: Sveavägen 65.
Hemsida: www.hhs.se/eijs
Kontaktpersoner: Professor Marie Söderberg
E-post: marie.soderberg@hhs.se

Karolinska Institutet

Karolinska Institutet, KI, har ett omfattande forskarutbyte med Japan, framförallt mellan enskilda forskare på institutionsnivå. KI har också några övergripande avtal med Osaka University, RIKEN Yokohama Institute, Yamanashi Medical University och ett forskningssamarbete grundat på ett samarbetsavtal med Japan Science and Technology Agency. Det senare avtalet involverar forskare vid RIKEN Wako Institute och The Institute of Medical Science, The University of Tokyo.   KI har också ett samarbetsavtal med Sumitomo Pharmaceuticals Co.

Adress: KI, 171 77 STOCKHOLM,
Centrum för Medicinska Innovationer och Forsknings- och forskarutbildningsavdelningen, KI
Hemsidor: www.ki.se

Göteborgs Universitet

Liksom vid alla andra universitet har åtskilliga institutioner direktkontakt med japanska universitet. Göteborgs Universitet har sedan 1990 ett utbytesprogram med Hokkaido Tokai University och sedan 2001 med Tokyo Gakugei University.

a) Institutionen för orientaliska och afrikanska språk, avdelningen för japanska
Undervisning i japanska språket har bedrivits sedan 1974 på grundutbildningsnivå. Totalt kan 120 poäng – däri inkluderat 20 poäng Kandidat/Magisteruppsats – läsas. Detta antingen på helfart (dagtid) eller halvfart (kvällstid). Dessutom ges distansundervisning i skriftlig japanska, 20 poäng, samt kursen japansk kulturhistoria, 10 poäng. Utöver detta bedriver japanska avdelningen sedan 1992 uppdragsutbildning om 40 poäng inom Internationell ekonomutbildning vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Den forskarutbildning i japanska som startades HT 1992 är nu i full gång.

Under sin studiegång får den studerande råd rörande vistelsen i Japan inom ramen för Homestayprojektet i kombination med det utbytesprogram som japanska avdelningen bedriver.

Antalet aktiva studerande uppgår varje termin till c:a 150. Antalet lärare är åtta. Fyra av dessa arbetar heltid och en har halvtidstjänst. De återstående tre verkar som timlärare. Utöver dessa tar avdelningen sedan 10 år tillbaka emot en japansk lärarassistent som stannar ett år och medverkar i undervisningen.

Adress: Göteborgs Universitet, Institutionen för orientaliska och afrikanska språk, Japanska avdelningen, Box 200, 405 30 GÖTEBORG

b) Centrum för Asienstudier (CEAS)
CEAS har två huvuduppgifter:
• Bedriva grundutbildning om samhälle och kultur i Asien.
• Utgöra ett forskarnätverk för forskare och institutioner med verksamhet riktad mot regionen.

En grundkurs om 20 poäng i Asienstudier ges varje hösttermin. Från och med vårterminen 2001 ges även en fortsättningskurs om 20 poäng som senare kommer att följas av en specialiserande påbyggnadskurs på C-nivå. Enstaka länderspecifika 5-poängkurser ges fr o m 2002 enligt ett rullande schema, för studerande som är inriktade på en viss delregion av Asien.

CEAS bedriver även entreprenadkurser. För Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, ges japaninriktade kurser för det 1992 inrättade japanprogrammet för civilekonomer (ICU) (se nedan). Åt Chalmers Tekniska Högskola arrangerar CEAS Asienrelaterade kurser på entreprenad, s k HUB-kurser.

För forskare specialiserade på Asien finns tre underavdelningar inom CEAS verksamhet som i princip täcker tre geografiska regioner: Östasien, Sydöstasien och Sydasien. Denna verksamhet inbegriper forskningssamarbeten, projektansökningar, nätverk, seminarium etc.

CEAS har även nära kontakt med Nordic Institute of Asien Studies (NIAS) i Köpenhamn.

Adress: Göteborgs Universitet, Box 700, SE-405 30 GÖTEBORG
Besöksadress: Brogatan 4
Hemsida: www.gu.se

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Sedan hösten 1992 finns vid Handelshögskolan en särskild japansk variant inom den internationella civilekonomutbildningen. Parallellt med ekonomistudierna läser studenterna japanska och kurser vid Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Kurserna vid centret är inriktade mot kultur, kommunikation och samhälle i Japan samt övriga Asien.

Sedan 1997 ingår utbildningen i den integrerade civilekonomutbildningen (ICU) och är för närvarande fyra år. Under sin utbildningstid skall studenterna vistas minst en termin vid ett japanskt universitet.

Samarbete sker med japanska avdelningen vid Göteborgs Universitet, samt med Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Handelshögskolan har också värdefulla kontakter med sina partneruniversitet i Japan. Dessa universitet är Hokkaido Tokai University, Hokkaido University, Keio University, Shizuoka University, Nippon Institute of Technology, Osaka University of Economics, Osaka Prefecture University, Kobe University och Doshisha University.

Adress: Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Box 690, 405 30 Göteborg.
Besöksadress: Vasagatan 1
Hemsida: http://www.handels.gu.se/

Chalmers Tekniska Högskola

Den grundläggande idén för internationaliseringen vid Chalmers är att samarbete inom forskning och forskarutbildning sker på forskarnas egna personliga initiativ medan internationellt utbyte inom grundutbildning till största delen finansieras och stöds organisatoriskt med högskolans gemensamma resurser.

Ett 30-tal av Chalmers professorer och seniora forskare deltar i samarbetsprojekt med japanska kollegor. Av särskild vikt är Chalmers medverkan i Allicance of Global Sustainability (AGS) som bildats av University of Tokyo tillsammans med MIT och ETH. Chalmers deltar i arbetet sedan 2001.

Under 1998 förnyades Chalmers samarbetsavtal med Tokyo Institute of Technology, som omfattar ett antal samarbetsprojekt. Avtalet främjar individuellt initierat samarbete såsom gemensamma forskningsprojekt, utbyte av föreläsare, inbjudan till konferenser, informationsutbyte samt utbyte av studenter och personal. Ett regelbundet utbyte upprätthålls inom avtalet.

År 2000 tecknades ett studerandeutbytesavtal med Tohoku University och 2001 ett avtal med Tokyo University. Studenter medverkar aktivt genom den Japan-kommitté som årligen ordnar en studieresa till Japan.

Adress: Rektors kansli, Chalmers, 412 96 GÖTEBORG
Hemsida: www.chalmers.se

Lunds Universitet

Lunds Universitet genomför sedan 1996 en strategisk satsning på forskning och utbildning om Öst- och Sydöstasien och samarbete med universitet i regionen. Satsningen omfattar bl.a. ett nationellt Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier, ett internationellt magisterprogram i Öst- och Sydöstasienstudier, utökad grundutbildning om regionen, permanent etablering i Shanghai och Hongkong, samt forskarsamarbete och studentutbyte med ett flertal universitet i regionen. Lunds Universitet har ämnesövergripande avtal om samarbete och studentutbyte med Waseda University och Gifu University. På fakultetsnivå och institutionsnivå finns ett stort antal universitetssamarbeten.
Hemsida: www.lu.se

a) Institutionen för Östasiatiska språk
Språkundervisningen har sin tyngdpunkt i den moderna japanskan och omfattar 1-120 poäng. Kurserna kan ingå i kandidat- och magisterexamen i japanska.

Institutionen ger vidare två och treåriga utbildningar i Programmet för Öst- och Sydöstasienkunskap som omfattar realiastudier om Japan, Kina och Sydöstasien (nio länder) i kombination med språk. Studierna om Japan omfattar geografi, historia, ekonomisk historia samt filosofi, religions- och kulturhistoria.
Samtliga kurser studeras på helfart, motsvarande 20 poäng per termin och kurserna kan ingå i kandidatexamen i Öst- och Sydöstasienkunskap, inriktning japanska.

Institutionen ger ytterligare två kurser i realia om Japan och Kina. Den ena kursen med historisk inriktning och den andra med kulturell inriktning ges på halvfart och på kvällstid.
Adress: Box 713, 220 07 LUND
Hemsida: www.sol.lu.se

b) Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier
Detta centrum sorterar direkt under rektorsämbetet och främjar forskning och utbildning med inriktning på Öst- och Sydöstasien; bedriver informations- och utvecklingsinsatser; samt verkar för utveckling av kontakter mellan Lunds Universitet och andra intressenter inom och utom Sverige med verksamhet inom området. Centret stöder särskilt forskning med samhällsvetenskaplig, ekonomisk och humanistisk inriktning, men initierar och stimulerar även verksamhet inom andra områden och inte minst ämnesövergripande forskning. Centret har ett nationellt samordningsansvar för forskningen kring Öst- och Sydöstasien vid svenska universitet. Centrets hemsida: www.ace.lu.se innehåller regelbundet uppdaterad information om verksamheten:

c) Internationella sekretariatet
Internationella sekretariatet har ett övergripande samordningsansvar för universitetets internationaliseringsarbete innebärande bl a central handläggning av universitetets internationella avtal, av europeiska och nordiska utbildningsprogram samt av utbytesprogram med universitet i övriga delar av världen.

Sekretariatet och dess International Desk svarar också för mottagandet av utländska studenter (bostäder, social integration, kurser i svenska mm), för universitetets internationella databas samt för information inom och utom universitetet om internationella frågor. En markerad satsning görs nu på Öst och Sydöstasienfrågor, bl a för att utvidga Lunds Universitets samarbete med japanska universitet.

Internationella sekretariatet administrerar studentutbyten med Waseda University och Gifu University.

Adress: Box 117, 221 00 LUND
Hemsidor: www.lu.se/intsek

d) Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Avdelningen för atomspektroskopi på Fysiska institutionen har avtal om forskningssamarbete med the Institute of Physical and Chemical Research (RIKEN) sedan oktober 1995.
Adress: Fysiska institutionen, Box 118, 221 00 LUND

Geologiska institutionen ingår i ett tvärvetenskapligt projekt tillsammans med the International Research Center for Japanese Studies (Nichibunken) i Kyoto.
Adress: Geologiska institutionen, Sölvegatan 13, 223 62 LUND.
Kontaktperson: Björn E. Berglund,

Avdelningen för växtekologi ingår i ett samarbetsprojekt i USA tillsammans med Matsuyama Ehime University College of Agriculture, Japan.
Adress: Avd. för växtekologi, Ekologihuset, 223 62 LUND.
Adress: Box 118, 221 00 LUND

e) Lunds Tekniska Högskola (LTH)
LTH har en omfattande internationell verksamhet både inom studentutbytesverksamhet och forskningssamarbete. LTH har t ex avtal om studentutbyte med Tokyo Institute of Technology. Öst- och Sydöstasien är ett expanderande område, nya avtal med japanska universitet är under utarbetande. Ett flertal institutioner har gästforskare och doktorander från Japan.
Adress: Box 118, 221 00 LUND
Kontaktperson: Christina Grossmann (Internationella Gruppen)
Hemsida: www.lth.se

f) Avdelningen för matematisk fysik, LTH
har inga formella samarbetsavtal men många informella samarbetsprojekt pågår, framför allt inom teoretisk kärnfysikområdet. Det finns också personliga kontakter med flera institutioner i Japan, eftersom ämnesföreträdaren är från Japan. Det är vanligt att ha japanska långtids gästforskare på avdelningen.
Adress: Avd för matematisk fysik, Box 118, 221 00 LUND.
Hemsida: www.matfys.lth.se

g) Institutionerna för Teknik och Samhälle resp. Arkitektur – Byggnadsfunktion
Samarbetar med forskare i avsikt att utveckla äldreboende och äldrevård och transporter för äldre vid, t ex The Nippon Road Co Ltd, Tokyo Metropolitan University, Tokyo Metropolitan Government, Kyoto University och Yokohama National University.

Dessutom förekommer visst utbyte med olika universitet i Japan, genom studiebesök och gästforskare.
Adress: Institutionen för Teknik och Samhälle, LTH, Box 118, 221 00 LUND
Adress: Institutionen för Arkitektur – Byggnadsfunktion, LTH, Box 118, 221 00 LUND

h) Övriga kontakter
Nationellt Centrum för högupplösande Elektronmikroskopi
samarbetar med
Tohoku Universitetet (Sendai)

Avdelninen för livsmedelsteknik
samarbetar med
– National Food Research Institute, MAFF (Tsukuba)
– Tsukuba University (Prof. Nakajima).
– Snow Brand Milk Products Co. Ltd. (Saitama).
– Mie University (Prof. Kameoka).
– Tokyo University, Faculty Agriculture, Food Eng Lab (Dr Niyewaki).
– Water Re-use Promotion Center (Dr. Kawakatsu).

Adress: Livsmedelsteknik, Kemicentrum
Box 124, 221 00 LUND
Hemsida: www.livstek.lth.se

Sociologiska Institutionen

Adress: Box 114, 221 00 LUND
Hemsida: www.soc.lu.se

Avd för Medie- och Kommunikation vetenskap (MKV)

Adress: MKV, Box 114, 221 00 LUND

Linköpings Universitet och Tekniska Högskola

Några av institutionerna vid Linköpings Universitet och Tekniska Högskola har långvariga förbindelser med japanska universitet. Bland dessa kan nämnas medicinsk teknik, där Prof. Åke Öberg sedan början av 1970-talet byggt upp ett omfattande kontaktnät i Japan. Andra institutioner med japanförbindelser är bl a Konstruktions- och produktionsteknik, Industriell marknadsföring, Material- och transportsystem samt temaforskning ”Hälso- och sjukvård”.

Linköpings Universitet och Tekniska Högskola har omfattande planer vad gäller japaninriktade kurser och utbildningslinjer: Främst i samarbete med Stockholms Universitet och Mälardalens Högskola.

Hemsida: www.liu.se

a) SWETECH
SWETECH (Swedish Technology in Foreign Countries) organiseras på linjen industriell ekonomi. Programmet startades 1984 med syfte att förbättra förståelsen för främmande affärskulturer. Det vänder sig i första hand till nyutexaminerade civilingenjörer och yngre chefer i näringslivet, men även sistaårsstudenter har antagits till kursen. Programmet ger 10 poäng och omfattar tre delar: 1) teori (teknik, ekonomi, kultur), 2) Studievistelse till Kina, Korea och Japan, samt 3) Projektarbete (studie). Programansvarig är Anders Törnvall. Som rådgivare medverkar Ambassadör Gunnar Lonaeus.

b) Japaninriktat basår
Sedan1993 finns vid Linköpings Tekniska Högskola ett så kallat Japanskt Basår. Basåret på 40 poäng består av 20 poäng språkstudier samt 20 poäng realia (kultur, historia, religion och ekonomi m m). Hittills har dyrgt 100 studenter gått denna utbildning varefter de bästa studenterna varje åt oftast fortsätter att studera japanrelaterade studier vid Internationell Industriell Ekonomi-Japanska.

Antalet platser per år på basåret är 20 och förkunskapskravet är teknisk eller naturvetenskaplig gymnasielinje med lägst 4,2 i betyg samt lägst betyget 4 i gymnasieengelska. Intresset för detta basår är mycket stort vilket leder till hård konkurrens om platserna. Varje år läser studenter vid andra program kurser inom basåret som komplement till sina ordinarie studier. För detta finns utrymme för ytterligare ungefär 5 personer per år. Språk- och realia-utbildning är planerad i samråd med avdelningen för japanska vid Stockholms universitet, men genomförs i första hand med japanska och svenska lärare vid Tekniska Högskolan, Linköpings universitet.

c) Internationell Industriell Ekonomi-Japanska (Ii-japanska) 180p
Sedan 1993 finns en civilingenjörsutbildning inom Industriell Ekonomi med utpräglad japank inriktning på Linköpings Tekniska Högskolan. Utbildningen har sedan 2001 plats för 10 studenter per år. Detta då den mycket hårda och ökande konkurrensen till de tidigare 5 platserna ledde till at många kvalificerade studenter från framförallt Japanskt Basår ej fick möjlighet att fortsätta sina japanrelaterade studier vid Linköpings Tekniska Högskola.

Förkunskapskrav till Ii-japanska är, förutom förkunskapskraven till Industriell Ekonomi, Japanskt basår eller liknande kunskaper (exempelvis språkstudier i Japan m m). Till den ordinarie tekniska och ekonomiska civilingenjörsutbildningen läggs kurser i japanska språket och kulturen.

Utbildningen omfattar dessutom minst ett års studier vid ett japanskt universitet samt en praktikperiod på ett japanskt eller svenskt företag på plats i Japan. Denna vistelse är obligatorisk och genomförs för närvarande i samarbete med följande universitet; Meiji, Tohoku, Kobe, Hiroshima, Hokkaido, Kanazawa och Saitama University. Samarbete sker även med ett antal japanska och svenska företag i Japan. Det fortsatt stora intresset för utbildningen borgar för en fortsatt expansion i framtiden.

Integrationen av högklassig Civilingenjörsutbildning inom Internationell Industriell Ekonomi, språk- och kulturstudier samt Japanskt Basår sker i samarbete med svenskt och japanskt näringsliv och organisationer. De flesta har efter avslutade studier 220-240 poäng vid Tekniska Högskolan varav minst 55 poäng i direkt Japan relaterade ämnen, civilingenjörsexamen och en unik språklig och social kompetens.

d) Övrigt
Som en följd av SWETECH- programmet har ytterligare två kurser i Japankunskap, om 3 respektive 5 poäng, inrättats. Kurserna omfattar kultur, historia, ekonomi, FoU-system mm. Några forskningsprojekt har knutits till SWETECH, bl a ett om japansk arbetsetik och arbetsmotivation.

Dessutom publiceras projektrapporter om Japan i serien SWETECH R&D reports.
Adress: LiTH, 581 83 LINKÖPING.

Linköpings Universitet – Hälsouniversitetet

Hälsouniversitetet har ett utbyte med Saitama Medical School i Japan. Två läkarstudenter från Hälsouniversitetet deltar i en månads handledd klinisk praktik i Saitama. Motsvarande kommer två japanska läkarstudenter till Hälsouniversitetet under en månad.
Utbytet sker årligen och finansieras av respektive skolor.

Adress: Hälsouniversitetet, 581 83 LINKÖPING
Besöksadress: Sandbäcksgatan 7

Uppsala Universitet

Vid Uppsala Universitet har särskilt teknisk-naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna omfattande Japanförbindelserna. Även humanistiska fakulteten har långvariga förbindelser med japanska universitet. Som kuriosa kan nämnas att Linnélärjungen och sedermera professorn vid Uppsala universitet Carl Petter Thunberg besökte Japan 1770-talet, medan Japan ännu var ett slutet land. Flora Japonica (1784), den första japanska floran, blev ett resultat av den resan och finns att beskåda på universitetsbiblioteket i Uppsala.

Den första universitetsundervisningen i japanska bedrevs vid Uppsala universitet, innan denna undervisning togs upp i Stockholm. Nämnas kan också att författaren Per Erik Wahlund, som var en av pionjärerna när det gällde översättning av japansk poesi på 1950-talet, alltjämt är verksam i universitetets närhet.

Hemsida: www.uu.se

a) Institutionen för Strålningsvetenskap
Högenergigruppen vid Institutionen för strålningsvetenskap samarbetar sedan 1985 med institutioner i Japan, främst Research Centre for Nuclear Physics (RCNP) i Osaka och the National Laboratory for High Energy Physics (KEK) i Tsukuba. Samarbetet gäller dels forskning kring sällsynta reaktioner mellan elementarpartiklar och utveckling av supraledande solenoidmagnet (WASA-samarbetet), dels forskning kring fusion av litium och väte. I WASA-samarbetet, som leds av Sven Kullander och H. Calén och bedrivs vid The Svedberglaboratoriet i Uppsala, deltar ca 80 forskare från Sverige, Tyskland, Polen, Ryssland och Japan. Den avancerade utrustningen för partikeldetektion invigdes 1999. Professor Akira Yamamoto vid KEK har sedan början av 90-talet lett utvecklingen av en supraledande solenoid i samarbete med det japanska företaget NCC. För detta belönades han 1999 med hedersdoktorat i Uppsala. Se även under c).

Fusionsprojektet leds av professor H. Ikegami, tidigare chef för RNCP i Osaka och hedersdoktor i Uppsala, i samarbete med institutionerna för strålningsvetenskap och analytisk kemi. Apparaturen är under uppbyggnad och de första mätningarna har genomförts.

b) PET-centrum
Det mångåriga forskningssamarbetet mellan japanska forskare och forskare vid PET-centrum fortsätter. Efter att Subfemtomole Biorecognition projektet avslutades 1998 så har intensiva samarbeten fortsatt dels med Professor Yasuyoshi Watanabe, Osaka Bioscience Institute och nu även Osaka City University, Dr. Hirotaka Kuratsune, Osaka Medical University i projekt relaterat dels till autism, dels till trötthet speciellt vid Chronic Fatigue Syndrome men projekt pågår nu också rörande trötthet och depression och fibrormyalgi.

Det pågår även samarbetsprojekt med Hamamatsu Photonics KK och Mr. Tero Hiruma ställde under hösten 1999 en PET-djurkamera på PET-centrums till förfogande för forskning kring ny metodik och teknik ett samarbete som leds av Dr. Hideo Tsukada. Intensivt samarbete sker också med Prof. Ryoji Noyori, Nagoya University, Prof. Masaaki Suzuki, Gifu Uniiversity på kemi sidan för utveckling av ny kemisk märkningsmetodik med ett stort utbyte av post.docs och några doktorander.

c) Övriga institutioner
Att åstadkomma en komplett förteckning över Uppsala universitets utbyte med japanska universitet låter sig knappast göra. Nedanstående får ses som ett steg på vägen.

Medicinska fakulteten
Inst. för kirurgiska vetenskaper:
– Chiba University, Dept. of Intensive Care
– Kyoto University, Dept. of Surgery
– Teikyo University
– Noguchi Thyroid Clinic

Inst. för medicinsk biokemi och mikrobiologi:
– Aichi Medical University
– Kobe Pharmaceutical University
– University of Tokyo

Inst. för medicinsk cellbiologi:
– Osaka University

Inst. för neurovetenskap:
– Shikoku Gakuin University
– Kagoshima University
– Chiba University
– University of Tokyo
– Senshu University
– Tohoku University
– Hiroshima University
– Niigata University
– Osaka University
– Hokkaido Univesity

Farmaceutiska fakulteten
Inst. för farmaci:
– Hoshi University
– Kyoto University
– University of Tokyo

Språkvetenskapliga fakulteten
Inst. för afro-asiatiska språk:
– University of Tokyo

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Inst. För informationsteknologi:
– Kyoto University
– Tsukuba Univesity
– Kyushu Institute of Technology

Matematiska institutionen:
– University of Tokyo
– Shiga Universtiy

Fysiska institutionen:
– Toray Research Center
– Hiroshima University

Inst. för strålningsvetenskap:
– Osaka University
– National Laboratory for High Energy Physics
– KEK, Tsukuba, Research Center

Inst. för materialvetenskap:
– Tohoku University
– NIRIN, Nagoya
– Nagoya Univesity
– MIT of Japan

Inst. för naturvetenskaplig biokemi:
– Kanazawa University
– Kyushu University
– Osaka Universtiy
– Gifu University
– University of Tsukuba

Kemiska institutionen:
– Osaka City University
– Gifu University
– Nagoya University
– Hamamatsu University
– Osaka Medical University

Geovetenskapliga institutionen:
– University of Tokyo
– Shizuoka University
– Kyoto University
– Chiba Prefectural Museum of Natural History

Centrum för bildanalys:
– Kyoto University

Adress: Uppsala Universitet, Box 256, 751 05 UPPSALA
Hemsida: www.inter.uadm.uu.se

Linnéuniversitetet

Vid Linnéuniversitetet bedrivs ett aktivt Japanutbyte genom Mitsuru Suzuki som varit lärare i nationalekonomi och som tidigare ansvarat för ekonomutbildningarna. Årligen skickas ca 20 studenter till Japan för ett års studier. De japanska universitet som samarbetar med Linnéuniversitetet är bl a Kansai Gaidai University, Osaka University och Tokyo International University, Saitama. Vid dessa universitet finns engelskspråkiga program, vilket gör det möjligt för de svenska studenterna att följa ämneskurser i bl a ekonomi, humaniora och samhällsvetenskap vid sidan av studier i japanska. De flesta av de svenska studenterna väljer åtminstone en termins ”home stay”.

Förutom detta ordinarie utbytesprogram förekommer olika projektbaserade japanvistelser som framför allt sker i samarbete med Matsuhita Institute of Management and Politics, Kanagawa. De flesta av dessa japanvistelser sker i samband med examensarbete. F n planeras en utökning av samarbetspartner i syfte att skapa möjligheter till andra slag av samarbete, t ex gemensamma forskningsprojekt och gemensamma kurser.

1997 påbörjades ett nytt projekt som innebär att NHK Academy, Tokyo varje år sänder ca 30 personer till Linnéuniversitetet för att genomföra ett studieprojekt om äldreomsorg, kvinnofrågor mm. Dessa japanska deltagare skall, med Linnéuniversitetet som bas, under 10 dagar studera de svenska lösningarna på de frågor som projektet handlar om.

Adress: 351 95 VÄXJÖ
Hemsida: www.lnu.se
Kontaktperson: Mitsuru Suzuki
E-post: Mitsuru.Suzuki@lnu.se

Umeå Universitet

Umeå Universitetet har ett avtalsbundet samarbete med Tohoku University, Sendai. Dessutom har några institutioner ett aktivt utbyte bl a vad gäller gästföreläsare och gemensamma forskningsprojekt. Exempelvis har institutionen för Miljökemi kontakter med Kyoto University, Kyoto, Daiichi College, Fukuoka, Ehime University, Matsuyama och Setsunan University, Osaka.

Institutionen för Fysiologisk botanik och Handelshögskolan vid Umeå universitetet har japankontakter. Den sistnämnda placerar praktikanter vid företag i Japan inom ramen för den internationella ekonomutbildningen.

Adress: Institutionen för internationellt samarbete Umeå Universitet, 901 87 Umeå
Hemsida: www.umu.se

Luleå Tekniska Universitet

Luleå Tekniska Universitet har sedan 1994 en 4-poäng japanska kurs, vilkens mål är att ge de studerande en introduktion i det japanska språket och en orientering om japanskt samhällsliv, dess historia och kulturella bakgrund. Sedan 1995 finns även en fördjupningskurs för 4 poäng.

Adress: Luleå Tekniska Universitet, 971 87 Luleå
Hemsida: www.luth.se